Darbo tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA:              
Savininkas Vytautas Špokauskas              
2012 m. sausio 2 d.              
V.Špokausko įmonė „VYDEPTA“              
į. k. 169271033,              
Biržų g. 16, Pasvalys;              
Kęstučio g. 10, Biržai              


VAIRAVIMO MOKYKLOS DARBO TVARKOS IR MOKYMO
ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS
BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Šios taisyklės taikomos asmenims, kurie siekia įgyti motorinių transporto priemonių kelių eismo teorijos žinių (toliau vadinamas- teorija) ir praktinių šių transporto priemonių arba jų junginių su priekabomis valdymo gebėjimų ir įgūdžių (toliau vadinama-praktinis vairavimas) ir siekia įgyti tam tikros kategorijos transporto priemonės vairavimo teisę.


2. Šiose taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos:
Vairavimo mokykla – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įmonė ar įstaiga, kuriai Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu suteikta teisė vykdyti jame nurodytos (-ų) kategorijos (ų) transporto  priemonių vairuotojų pirminį mokymą, jame nurodytoje mokymo patalpoje (-ose) ir vairavimo mokymo aikštelėje (-ėse). Mokymo valanda – (toliau vadinama –valanda) – laikas, per kurį vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius tiesiogiai dirba su mokiniais ( moko, aptaria užduotis, pasiekimus, klaidas ir pan.). Mokymo valandos trukmė-45minutės. Vairuotojų mokytojas (vairavimo instruktorius) – šio reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo reikalavimus atitinkantis asmuo, kuris suteikia mokiniams teorijos (praktikos) žinių. Visos kitos sąvokos šiose taisyklėse vartojamos tokia pačia prasme, kaip jos vartojamos Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos apraše ir Reikalavimų vairavimo mokykloms apraše.

3. Sutarties sudarymo, jos įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka
3.1. asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones, privalo prieš pradėdami lankyti mokymo kursą su mokykla sudaryti mokymo sutartį, kuri yra pagrindinis dokumentas, reguliuojantis santykius tarp mokyklos ir mokinio;
3.2. sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo;
3.3. kai mokinys, mokosi teorijos savarankiškai, išlaikęs VĮ „Regitra“ teorijos egzaminą su vairavimo mokykla turi sudaryti sutartį dėl praktinio vairavimo mokymo, prie mokymo sutarties pridedama VĮ „Regitra“ išduotos pažymos apie išlaikytą teorijos egzaminą kopija, patvirtinta vairavimo mokyklos vadovo arba jo paskirto asmens, kuriam pavesta vadovauti vairavimo mokymo veiklai, parašu ir antspaudu;
3.4. vairavimo mokykla su mokiniu, turinčiu mokymo kursų baigimo liudijimą ar vairuotojo pažymėjimą ir pageidaujančiu tobulinti įgūdžius, turi sudaryti įgūdžių tobulinimo mokymo sutartį;
3.5. Infomuoti Mokinį apie asmens duomenų teikimą teisėtu elektroninių būdų V.Į. ,,Regitra“ ir praktinio vairavimo galutinės įskaitos daromo vaizdo ir garso įrašo;
3.6. vairavimo mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu mokinys nevykdo savo įsipareigojimų.

4. Šalių teisės ir pareigos
4.1. Mokinio teisės :
4.1.1. mokinys, išklausęs teorijos ir atlikęs praktinio vairavimo mokymo kursą, gali pageidauti, kad mokykla išduotų pažymą, kurioje būtų nurodytos išklausytų dalykų temos, valandų skaičius bei įvertinimai;
4.1.2. gauti informaciją ir papildomą mokymo medžiagą iš vairavimo mokyklos administracijos darbuotojų;
4.2. Mokinio pareigos :
4.2.1. pradėjus teorijos mokymo kursą lankyti su grupe, su ja ir baigti;( jeigu mokinys pageidauja galima mokymo kursą atidėti)
4.2.2. laikytis bendrųjų viešos tvarkos ir darbo tvarkos taisyklių, tausoti mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti žalą padarytą dėl savo kaltės mokyklai;
4.2.3. nustatytu laiku išlaikyti teorijos ir praktinio vairavimo įskaitas ir egzaminus;
4.2.4. laiku sumokėti už teorijos mokymą, dokumentų įforminimą, praktinio vairavimo mokymą;
4.2.5. prieš sudarant vairavimo mokymo sutartį – pateikti teisingus asmens duomenis;
4.3. Vairavimo mokyklos teisės ir pareigos :
4.3.1.vadovautis Lietuvos Respublikos (toliau- LR) saugaus eismo automobilių keliais įstatymų, LR susisiekimo ministro įsakymu ,,Dėl vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ “ 2010 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 3-493 (Žin., 2010-08-19, Nr. 99-5151) ,,Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“ Nr. 3-494( Žin., 2010, Nr.99-5152) ir kitų teisės aktų reikalavimais.
4.3.2. suteikti mokiniui teorijos žinių ir praktinio vairavimo gebėjimų bei įgūdžių;
4.3.3. sudaryti tinkamas teorijos ir saugias praktinio vairavimo mokymo sąlygas, aprūpinti metodine medžiaga bei taikyti pažangius mokymo metodus, užtikrinančius gerą žinių įsisavinimą;
4.3.4. skirti praktiniam mokymui transporto priemonę, atitinkančią Techninius motorinių transporto priemonių ir priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2008 m.liepos 29 d.įsakymu Nr.2B-290 (Žin.,Nr.88-3550).
4.3.5. patikrinus mokinio teorijos žinias bei įvertinus praktinio vairavimo įgūdžius sumažinti teorijos ir praktinio vairavimo mokymo kursų valandų skaičių;
4.3.6. teorijos mokymą vykdyti grupėmis (arba individualiai), o praktinį-individualiai. Per dieną mokymo grupėje mokyti teorijos ne daugiau kaip 4 valandas, o praktinio vairavimo su vienu mokiniu ne daugiau kaip 3 valandas;
4.3.7. mokyti teorijos ir (ar) praktinio vairavimo tik tuos asmenis, kurie yra sudarę mokymo sutartis;
4.3.8. Vairavimo mokykla mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą (toliau – vairavimo įgūdžių galutinė įskaita) gali rengti ir vykdyti tik tada, kai mokinys yra išlaikęs ir turi teigiamą teorijos galutinės įskaitos įvertinimą. Daromas vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos (pagal B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE transporto priemonių kategorijas) vaizdo ir garso įrašas (vaizdo ir garso įrašas saugomas vienerius metus nuo mokymo kursų baigimo liudijimo išdavimo datos) Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie  Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka.
4.3.9. mokiniams, baigusiems mokymo kursą ir turintiems galutinius teigiamus mokymo dalykų įvertinimus, išduoti liudijimus ( liudijimo galioja 1 mtus nuo išdavimo datos), patvirtinančius mokymo kursų baigimą;
4.3.10. užtikrinti, kad kiekvienas vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius mokymo metu turėtų teminius planus ir kontroliuoti, kad būtų jų laikomasi;
4.3.11. neįgijus reikiamų teorijos (kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo) žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių, mokinys negali būti mokomas keliuose (gatvėse);
4.3.12. vykdyti tik tų kategorijų transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, kurias įsakymu konkrečiai vairavimo mokyklai patvirtino Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama-Inspekcija) viršininkas;
4.3.13. užtikrinti tinkamą mokymo kokybę taikant pedagoginius ir metodinius pagrindus;
4.3.14. neišduoti mokymo kursų baigimo liudijimų tiems mokiniams, kurie turi nepatenkinamus galutinius mokymo dalykų įvertinimus ir neįvykdė įsipareigojimų.

5. Baigiamosios nuostatos
5.1. Vairavimo mokymo sutarties šalių ginčai sprendžiami šalių susitarimu, o šalims nesusitarus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.
5.3. Pasikeitus įstatymų, reglamentuojančių pirmine vairuotojų mokymo bei vairavimo mokyklų reikalavimų tvarka, nuostatoms, šios taisyklės ir sutartys iki jų pakeitimo galioja tiek, kiek neprieštarauja tokiems įstatymų pakeitimams.

I like very much this iPage Hosting Review because this is based on customer experience. If you need reliable web hosting service check out top list.

.

157219
Joomla Templates designed by Best Cheap Hosting